Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Verb/ Auxiliary verbs czyli czasowniki posiłkowe

dział: Czasownik

Czasowniki posiłkowe to niezmiernie często występujące zjawisko w języku angielskim. Z zasady nie mają osobnego znaczenia, a jedynie wspomagają inne czasowniki w tworzeniu czasów lub bardziej złożonych struktur gramatycznych. Do najczęściej występujących czasowników posiłkowych i ich zastosowań należą:

"to be"

Jego podstawowe znaczenie to "być", "znajdować się". Jako czasownik posiłkowy występuje najczęściej jako:

- Czasownik tworzący czas Present Continuous np.: I am driving a car. - jadę teraz samochodem.

- Czasownik wspomagający tworzenie strony biernej np.: She was asked many questions. - Zadawano jej wiele pytań.

- "To be" wraz z bezokolicznikiem oznacza plany, te postanowione i konkretne. Np.: The meeting is to be held next month - Spotkanie ma się odbyć w przyszłym miesiącu.


"to have"

- "Have" lub "has" plus forma czasownika z trzeciej tabelki używany jest do tworzenia wszystkich czasów perfect.

Np.: I have done it. - Zrobiłam to.

He has been here for ages. - Jest tutaj od wieków.

John has been doing it for three hours. - John to robi od trzech godzin.

- "Have" wraz z bezokolicznikiem oznacza mus, konieczność.

Np.: I have to do it. - Muszę to zrobić.

He has to go. - On musi iść.

- Have (w teraźniejszości lub przeszłości) wraz z czasownikiem z trzeciej tabelki oznacza w wolnym tłumaczeniu "mieć coś zrobione". Konstrukcji używamy wtedy kiedy wykonawcą czynności nie jest jej podmiot.

Np.: Susan had her car repaired. - Susan miała naprawiony samochód.

Peter has his hair cut every month. - Peter ma obcinane włosy co miesiąc.

- Popularnym zwrotem z "have" jest też "had better" w wolnym tłumaczeniu oznaczający iż lepiej aby coś było zrobione.

You had better go. - Lepiej, żebyś już poszedł.


"to do"

- "To do" jest powszechnie używany w tworzeniu zaprzeczeń i zdań pytających w czasach Present Simple i Past Simple.

Np.: I don't like him. - Nie lubię go.

Does he know her? - Czy on ją zna?

- Czasownik używany jest też do tworzenia tzw. zwrotów emfatycznych, podkreślających stwierdzenia.

Np.: I do understand it! - Naprawdę to rozumiem!

I do think you should do it. - Naprawdę myślę, że powinnaś to zrobić.


Komentarze
Polityka Prywatności