Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Future Simple czyli czas przyszły prosty

Czas Future Simple czyli przyszły prosty używany jest dla wyrażania przyszłości tzw. nieplanowanej, niepewnej, co do realizacji której nie mamy całkowitej pewności. Future Simple stosujemy do planów, przypuszczeń, rzeczy które mogą nastąpić, nie ma jednak całkowitej pewności co do ich realizacji.

Jak tworzyć Future Simple?

To jeden z najbardziej powszechnych sposobów na wyrażanie przyszłości, należy też do najprostszych. Jego tworzenie oparte jest na operatorze „will”, będącym wyznacznikiem przyszłości. Operator „will” poprzedza czasownik w bezokoliczniku. Ta zasada obowiązuje zawsze i nie ma od niej wyjątków. Dodatkowo, czasownik  „will” jest tzw. czasownikiem modalnym, co oznacza, że w każdej osobie będzie w takiej samej formie.


Przykładowe zdanie „Pójdę do kina” będzie więc brzmiało:

I will go to the cinema

A w pozostałych osobach:

You will go to the cinema

He will go to the cinema

She will go to the cinema

It will go to the cinema

We will go to the cinema

You will go to the cinema

They will go to the cinema

Uwaga: kiedy używamy will, nie możemy już użyć innych czasowników modalnych

I can will go home.


Skrócona forma

W twierdzeniach jednak najczęściej używamy form skróconych 'll

I'll go to the cinema

You'll go to the cinema

He'll go to the cinema

She'll go to the cinema

It'll go to the cinema

We'll go to the cinema

You'll go to the cinema

They'll go to the cinema


Gdzie nie używamy formy skróconej?

Możemy też powiedzieć

John'll go to the cinema

ale w pisowni taka forma raczej nie jest akceptowalna, wówczas używamy pełnej formy

John will go to the cinema

Nie używa się też formy skróconej w krótkich odpowiedziach, np.:

Will you be home tomorrow?

Yeah, I will.


A pytania?

Pytania w czasie Future Simple zadajemy poprzez inwersję, czyli odwracając operator z podmiotem zdania, opcjonalnie poprzedzając wszystko odpowiednim pytajnikiem. W pytaniach najczęściej pojawia się pełna forma will. Przykładowe pytania do zdania „I will go to the cinema” będą więc brzmiały:

Will she home tomorrow? - Będzie jutro w domu?

Who will go to the cinema? – Kto pójdzie do kina?

Where will I go? – Gdzie pójdę?

What will I do? – Co zrobię?

When will I go to the cinema? – Kiedy pójdę do kina?

Uwaga: w pytaniach nie używamy do, does, did

Does he will be home tomorrow?


Zaprzeczenie

Zaprzeczenie tworzymy używając skróconej formy won't

The test won't be difficult.

They won't go to the cinema.

I won't you tell very much.

Możemy też użyć pełnej formy will not, jeśli chcemy coś podkreślić

I'll go to the cinema with you but I will not sit in the first row. - Pójdę z tobą do kina ale nie będę siedział w pierwszym rzędzie.


Komentarze
Polityka Prywatności