Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Past Perfect Continuous

Tzw. czas zaprzeszły ciągły. Korzystamy z niego wtedy, kiedy mówimy o czynności, która trwała, była wykonywana przez dłuższy (określony) czas, zanim zaczęła się inna, kolejna czynność. Czasu tego możemy użyć też wtedy, kiedy dana czynność trwała dokładnie do momentu w którym zaczęła się czynność kolejna. Tak samo jak Past Perfect, wersja Continuous najczęściej zestawiona jest z czasem Past Simple, który wyraża drugą przeszłą czynność.

Np.: I had been working on the report before you came. – Pracowałam nad raportem zanim przyszedłeś. Ze zdania wynika jasno, że osoba je wygłaszająca pracowała nad raportem i skończyła swoją pracę zanim przyszła osoba do której wygłosiła zdanie. Obie czynności, i ta opowiadająca o pracy, i ta o przyjściu są czynnościami przeszłymi.

I had been waiting for two hours when you finally came. – Czekałam już dwie godziny, kiedy w końcu przyszedłeś. Ze zdania wynika, że osoba je wygłaszająca zakończyła czynność czekania, dokładnie wtedy kiedy zjawił się jej rozmówca.


Jak tworzymy Past Perfect Continuous?

To dosyć prosty czas w konstrukcji. Tworzymy go poprzez dodanie do podmiotu zwrotu „had been” oraz czasownika w wersji –ing.

Przykładowe zdania w Past Perfect Continuous będą więc brzmiały:

  1. I had been doing for hours before he finally decided to help me – Robiłam to godzinami zanim w końcu zdecydował mi się pomóc.
  2. Before you called, I had been driving home – Zanim zadzwoniłeś jechałam do domu.
  3. He won the prize because he had been working on the project for weeks – Wygrał nagrodę bo pracował nad projektem tygodniami.

Pytania w czasie Past Perfect Continuous zadajemy poprzez inwersję, tj. odwracając miejsce słowa „had” z podmiotu.


Komentarze
Polityka Prywatności