Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Articles/ wyrazy bez przedimka

Są wyrazy, nazwy czy zwroty gramatyczne, które nie wymagają jakiegokolwiek przedimka. Do podstawowych i najpopularniejszych z nich należą:

- Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej

Np.: Peter and Jack are drivers. – Peter i Jack są kierowcami.

 - Rzeczowniki niepoliczalne, abstrakcyjne, takie jak np: biology, coffee, wool.

Np.: She studies art. – Ona studiuje sztukę.

 - Części świata

Np.: She lives in Africa – Mieszka w Afryce

 - Nazwy państw za wyjątkiem tych zawierających rzeczownik pospolity lub rzeczownik w liczbie mnogiej. Wtedy państwa te wezmą przedimek określony.

Np.: She is from France.  Ona jest z Francji.

Ale: She is from the Netherlands   - Ona jest z Holandii.

 - Niektóre miasta

Np: Cracow, Amsterdam ale the Hague

- Jeziora

- Niektóre ulice

- Nazwy wysp, za wyjątkiem konstrukcji „the island of…”

Np.: Madagaskar ale the island of Madagaskar.


Komentarze
Polityka Prywatności