Języki w aplikacjach:   aplikacja E8   aplikacja Matura

Liczebniki i ich użycie

Mówiąc o liczebnikach w języku angielskim mamy przeważnie na myśli liczebniki główne lub liczebniki porządkowe. Liczebniki główne to podstawowe liczby, odpowiadające na pytanie „ile?”. Do takich liczebników zaliczymy m.in.: three (trzy), a hundred (sto) lub eleven thousand (jedenaście tysięcy).

Liczebniki porządkowe to bezpośrednia odpowiedź na pytanie „który”. Tworzymy je – niemalże bez wyjątku – przez dodanie do liczebnika głównego końcówki „th”. I tak, liczebnik porządkowy z liczebnika głównego tworzony będzie:

Seven – siedem, seventh – siódmy

Eleven – jedenaście, eleventh – jedenasty

Twenty eight – dwadzieścia osiem, twenty eighth  - dwudziesty ósmy

Wyjątkiem od tej reguły są liczebniki kończące się na słowa pierwszy, drugi i trzeci np.: dwudziesty pierwszy czy też sto dwudziesty drugi. W przypadku końcówki „pierwszy”, angielski liczebnik będzie miał dodane „–st”, w przypadku końcówki drugi, „-nd”, w przypadku końcówki trzeci „- rd”.

Dlatego też przykładowe liczebniki z wymienioną końcówką będą brzmiały:

Dwudziesty pierwszy – Twenty first (21st)

Trzydziesty drugi – Thirty second (33nd)

Osiemdziesiąty trzeci – Eighty third (83rd)

Dodatkowo, wśród liczebników możemy wyróżnić:

- Liczebniki wielokrotne np.: twice (dwa razy), four times (cztery razy)

- Liczebniki wielorakie np.: single (pojedynczy), double (podwójny), triple (potrójny)


Komentarze
Polityka Prywatności