Gramatyka angielska

dział
Znaleziono wszystkich: 78
Czas Present Simple stosowany jest gdy mówimy o czynnościach powtarzających się, naszych nawykach i zwyczajach, o tym co robimy zawsze, w określonych odstępach czasowych. Nie ma znaczenia w jak dużych odstępach powtarzają się wyrażane przez nas czynności, jeśli zdarzając się więcej niż raz, czas Present Simple jest czasem, który powinien być zastosowany.
Present Continuous stosowany jest do wyrażania czynności dziejących się w momencie, gdy o nich mówimy. Jest prosty w konstrukcji, w większości przypadków bywa też pierwszym, który jest nauczany. Używając Present Continuous i mówiąc o teraźniejszości wyrażamy czynności, akcje mające miejsce dokładnie w momencie ich wyrażania.
Present Continuous może być stosowany także do przyszłości kiedy chcemy określić swoje plany lub zamiary. To przyszłość bardziej definitywna i pewna niż ta wyrażana poprzez Future Simple.
Czasy teraźniejsze to stosunkowo najłatwiejszy dział ze wszystkich czasów gramatycznych, przede wszystkim przez małą liczbę opcji do wyboru. Mówiąc o teraźniejszości, mówimy bowiem albo o stałych, powtarzalnych nawykach lub też o rzeczach dziejących się w chwili ich wyrażania.
Present Perfect jest czasem popularnym i powszechnym, jednocześnie dla uczących się jest źródłem największych problemów, głównie dlatego, że nie ma on odpowiednika w języku polskim. Jest trochę czasem przeszłym, trochę teraźniejszym. Odnosi się do przeszłości jak i teraźniejszości, obejmuje czynność która rozpoczęła się w przeszłości, miała jednak swoje reperkusje na teraźniejszości.
Tworząc Present Perfect Continuous do podmiotu dodajemy “has been” (w trzeciej osobie liczby pojedynczej) lub “have been” oraz czasownika w wersji “ing”. Przykładowym zdaniem Present Perfect Continuous będzie:
Past Simple czyli czas przeszły prosty jest stosunkowo prosty w zastosowaniu, posiada jednak wiele nieregularnych form, które trzeba opanować metodą pamięciową. Pocieszeniem może jedynie być fakt, iż czasownik w formie Past Simple jest w każdej osobie w takiej samej formie.
Uczący się angielskiego często narzekają na czas Present Perfect. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż nie ma on bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Trudno jest więc wielu uczącym się zrozumieć, kiedy to właśnie Present Perfect będzie odpowiednim czasem w zdaniu czy wypowiedzi. Nie czując się pewnie, często zastępują go czasem Past Simple, co może być jednak źródłem błędów stylistycznych i gramatycznych.
Past Continuous to tzw. czas przeszły prosty, używany do określenia, iż coś działo się przez określony, dłuższy czas w przeszłości. Przełożony bezpośrednio na język polski, tłumaczony jest na „robiłem, robiłam”. Często, zestawiony z czasem Past Simple akcentuje, że jedna krótka czynność miała miejsce podczas drugiej, znacznie dłuższej.
To tak zwany czas zaprzeszły. Używany po to aby pokazać, która z dwóch przeszłych i zakończonych czynności była pierwsza.
Tzw. czas zaprzeszły ciągły. Korzystamy z niego wtedy, kiedy mówimy o czynności, która trwała, była wykonywana przez dłuższy (określony) czas, zanim zaczęła się inna, kolejna czynność. Czasu tego możemy użyć też wtedy, kiedy dana czynność trwała dokładnie do momentu w którym zaczęła się czynność kolejna. Tak samo jak Past Perfect, wersja Continuous najczęściej zestawiona jest z czasem Past Simple, który wyraża drugą przeszłą czynność.
Za zbyt rozbudowaną i skomplikowaną nazwą kryje się czas prosty, konstrukcyjnie bodajże jeden z najbardziej prostych w całej gramatyce. Future in the Past używamy wtedy jeśli mówimy o czymś, co było już w przeszłości, jednak w momencie wypowiadania przez nas zdania, stanowiło dla nas przyszłość.
To stosunkowo łatwa konstrukcja do nauczenia, głównie dlatego, że odmianie podlega wyłącznie jej człon „to be”. Reszta pozostaje niezmieniona niezależnie od osoby. Znając więc odmianę tego czasownika będziemy w stanie bezproblemowo stosować całą konstrukcję. Po „to” zawsze stosujemy bezokolicznik.
Czas Future Simple czyli przyszły prosty używany jest dla wyrażania przyszłości tzw. nieplanowanej, niepewnej, co do realizacji której nie mamy całkowitej pewności. Future Simple stosujemy do planów, przypuszczeń, rzeczy które mogą nastąpić, nie ma jednak całkowitej pewności co do ich realizacji.
Tak zwany czas przyszły ciągły. Tworzymy go poprzez dodanie do podmiotu zwrotu „will be” plus czasownika w wersji „ing”. Przykładowe zdanie w czasie Future Continuous będzie więc brzmiało:
To tak zwany czas przyszły zakończony. Z czasu Future Perfect korzystamy, kiedy chcemy powiedzieć, że dana czynność będzie w przyszłości zrealizowana, zakończona lub wykonana. To bezpośredni sposób aby powiedzieć, że coś co robimy będzie w określonym przedziale czasu dobiegnie końca.
To tak zwany przyszły czas zakończony w wersji ciągłej. Future Perfect Continuous stosujemy kiedy chcemy zaakcentować, że w konkretnej przyszłości minie określony czas, kiedy dana czynność jest wykonywana.
Kiedy mówimy o czynnościach, które – w przyszłości – mają trwać określony czas lub być wykonywane w pewnym momencie, wtedy używamy czasu Future Perfect Continuous in the Past. Za zbyt rozbudowaną nazwą kryje się sposób na określenie tego co w przyszłości ma zająć określony przedział czasu. Często Future Perfect Continuous in the Past zestawiony jest z Past Simple.
Przymiotniki nie powinny nastręczać wielu trudności uczącym się języka. Niezależnie od formy, liczby i rodzaju rzeczownika mają zawsze jedną formę. Najczęściej poprzedzają rzeczownik, wtedy stają między nim a przedimkiem np.:
Przymiotnik może łączyć się z różnymi częściami mowy, za każdym razem nadając mu nowe znaczenie. Do najczęstszych połączeń z przymiotnikami należą:
Tak samo jak w języku polskim, angielskie przymiotniki mają swój stopień wyższy i najwyższy. Mają też stosunkowo proste zasady tworzenia, z naprawdę niewielką liczbą wyjątków. Dlatego też stopniowanie przymiotników jest jednym z najłatwiej i najchętniej przyswajanych elementów gramatyki językowej.
Przymiotnik angielski nie podlega zmianie zależnej od czasu czy osobie w jakim się znajduje .
Aby wyrazić równość pomiędzy dwoma rzeczami używając przymiotniki, w języku polskim stosujemy konstrukcję “tak samo… jak”. Jej angielskim odpowiednikiem jest konstrukcja „as…as”, stosowana niemalże tak samo jak ta polska. Za pomocą as…as wyrażamy wszelkie równości, podczas porównywania rzeczy, osób czy też akcji.
Tak samo jak w języku polskim, angielski przysłówek odpowiada na pytanie jak (how). Tworzymy go poprzez dodatnie do przymiotnika końcówki –ly
To gdzie w zdaniu należy umieścić przysłówek zależy od funkcji jaką on spełnia. I tak:
Poza faktem iż przymiotnik odpowiada na pytanie „jaki?”, a przysłówek „jak” jeden od drugiego można odróżnić następująco:
Przysłówki w języku angielskim można podzielić na następujące grupy, zależne od ich znaczenia oraz funkcji w zdaniu:
Przysłówki stopniuje się podobnie jak przymiotniki. W przypadku przysłówków krótkich (jednosylabowych oraz niektórych dwusylabowych) przy tworzeniu stopnia wyższego dodajemy końcówkę – er, a do najwyższego –the i –est.
Przedimki („the”, „a” i „an”) to chyba największa zmora uczących się języka. Nie dość, że zasady ich tworzenia są dość ogólne i mają dużo wyjątków, trudnym jest też wyrobienie sobie przyzwyczajenia dodawania ich w mowie i piśmie do rzeczowników.
Kraje. Zasadą jest, że prosta nazwa kraju nie posiada przedimka. Kraje takie jak Poland, Germany, Canada czy Slovakia itd., „stoją” same, bez określonego czy nieokreślonego przedimka. Nie znaczy to jednak, że tak jest zawsze.
Przedimek niepokreślony czyli „a” lub „an” występuje przed rzeczownikami policzalnymi, występującymi w liczbie pojedynczej. Przede wszystkim stosujemy go kiedy mówimy o rzeczy lub osobie, jednej z grupy lecz nie konkretnej.
Kiedy przed rzeczownikiem stawiamy przedimek „the”, z zasady mówimy o konkretnym przedstawicielu lub rzeczy z danej grupy. Zakładamy, że nasz rozmówca i odbiorca wie o jakiej konkretnie rzeczy lub osobie mówimy.
Są wyrazy, nazwy czy zwroty gramatyczne, które nie wymagają jakiegokolwiek przedimka. Do podstawowych i najpopularniejszych z nich należą:
O mieszanych trybach warunkowych mówimy jeśli dwie części trybu odnoszą się do dwóch różnych okresów czasowych. W języku angielskim, do najczęściej występujących struktur i relacji czasowych należą:
Tryb warunkowy zero, inaczej zwany conditionalem zero pokazuje bezpośrednią relację między codziennymi, powtarzalnymi wydarzeniami. Pokazuje, że jeśli coś się dzieje, zawsze ma to swoje bezpośrednie, powtarzalne konsekwencje lub coś jest z tym wydarzeniem związane.
Tryb warunkowy jeden, zwany conditionalem pierwszym określa jednorazową relację między dwoma wydarzeniami. Pokazuje, że jeśli coś się zdarzy będzie to miało swoje jednorazowe konsekwencje. W przeciwieństwie do conditionala zero, nie mówimy tutaj o zdarzeniach powtarzalnych, jedynie o jednorazowej zależności.
Tryb warunkowy drugi, zwany inaczej conditionalem 2 to tzw. tryb przypuszczający. Stosowany jest wyłącznie w przypadku, kiedy opisywana sytuacja jest hipotetyczna i ma małe szanse na realizację. To tzw. „gdybanie”, gdzie możliwości spełnienia tego o czym mówimy są znikome lub równe zeru.
Trzeci tryb warunkowy, zwany też conditionalem trzecim, mimo dość rozbudowanej konstrukcji jest jednocześnie najprostszy w zastosowaniu. To tryb, gdzie mówimy wyłącznie o przeszłości, o rzeczach, które mogły być ale nie zostały zrealizowane. Gdyby jednak były, miałyby swoje określone konsekwencje.
Conditionals czyli tryby warunkowe wykazują bezpośrednie zależności między dwoma czynnościami. Zawsze składają się z dwóch czynności lub akcji między którymi znajduje się łączący je spójnik. W przypadku trybów warunkowych to słowa „jeśli”, „gdyby” lub „kiedy” czyli „if” lub „when”.
Najważniejsze są liczby 1-12, 13-19, dziesiątki, sto, tysiąc, milion, miliard. Reszta to składanka:)
Mówiąc o liczebnikach w języku angielskim mamy przeważnie na myśli liczebniki główne lub liczebniki porządkowe. Liczebniki główne to podstawowe liczby, odpowiadające na pytanie „ile?”. Do takich liczebników zaliczymy m.in.: three (trzy), a hundred (sto) lub eleven thousand (jedenaście tysięcy).
Rzeczowniki najłatwiej podzielić jest na dwie, następujące grupy:
Angielska stronę bierną (passive voice) tworzymy niemalże tak samo jak polską, czyli za pomocą czasownika „to be” oraz formy Past Participle czyli trzeciej formy z tabelki. I tak, strona bierna w określonych czasach będzie wyglądać:
Strona bierna nie jest specjalnie trudnym elementem w gramatyce angielskiej, głównie dlatego, że tworzona jest niemalże według jednej zasady. Najczęściej stosujemy ją w następujących przypadkach:
Zaimki grają dość istotną rolę w gramatyce angielskiej, zapewniają też mówiącemu poprawność mówienia. Wśród tych najpopularniejszych możemy wyróżnić:
Zaimki dzierżawcze odpowiadają na pytanie („czyj?”, „czyje?”, „czyja?”). W odpowiednich osobach mają one następujące wersje:
Do podstawowych zaimków nieokreślonych należą słowa: „some” i jego wariacje, takie jak somebody, something etc. Wariacjom podlega też słowo „any” czyli anything, anyone, etc.
Pod nazwą zaimki osobowe kryje się nic innego jak tylko osoba. W wersji mianownikowej (odpowiadającej na pytania „kto?”, „co?”) osoba ma następujące wersje:
Polskie czasowniki zwrotne to te gdzie po czasowniku dodajemy od razu wyrazy: siebie, sobie, sobą, się. W odróżnieniu do polskich, te angielskie mają inną formę przy każdej osobie, forma zmienia się też kiedy przechodzimy na liczbę mnogą. Tak samo jak w języku polskim, zaimek zwrotny w zdaniu dodajemy zawsze po orzeczeniu.
Umiejętność poprawnego formułowania pytań jest w języku angielskim umiejętnością nieodzowną. Bez poprawnie sformułowanych pytań nie ma mowy o swobodnej komunikacji, interakcji czy jakiejkolwiek rozmowie.
Następne

JPEdukacja
Kursy językowe
dla studentów za granicą

 
Ponadto:
• Obozy językowe
dla dzieci i młodzieży
• Szkoła średnia
i studia za granicą
• Nauka i praca
w Australii i Kanadzie
www.jpedukacja.pl

logo_150px.gif
EF to największa na świecie sieć zagranicznych szkół językowych!

Oferuje możliwość nauki 7 języków obcych w 41 własnych szkołach językowych.
Tel. (22) 825-01-31
www.ef.pl
facebook.com/EFPolska

Kursy językowe za granicą ze Sprachcaffe
- mix nauki, przygody, wakacji, wypoczynku.

 
Zapraszamy na szalone i efektywne wyjazdy!
32 szkoły - 7 języków obcych - 14 państw...;-)
Tel. 690 323 898
Sprachcaffe.com
tee_140.jpg
TEE
Wyszukaj swój wymarzony kurs językowy za granicą!
 
To takie proste. Wejdź na stronę www.kursy.tee.pl i znajdź najlepszą ofertę skierowaną właśnie do Ciebie!
www.kursy.tee.pl

LEXIS - nauka języka za granicą
LEXIS reprezentuje szkoły językowe z takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Malta, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki, Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Peru, Meksyk, Chiny, Japonia. Więcej>>>
Podręczna lista czasowników nieregularnych
infinitive/past simple/past participle
abide/abode/abode
alight/alit/alit
arise/arose/arisen
awake/awoke/awaked
be/was,were/been
bear/bore/born
beat/beat/beaten
become/became/become
befall/befell/befallen
beget/begot/begot
begin/began/begun
behold/beheld/beheld
bend/bent/bent
bereave/bereft/bereft
beseech/beseeched/beseeched
bestride/bestrode/bestridden
bet/bet/bet
betake/betook/betaken
bid/bid/bid
bind/bound/bound
bite/bit/bitten
bleed/bled/bled
blow/blew/blown
break/broke/broken
breed/bred/bred
bring/brought/brought
broadcast/broadcast/broadcast
build/built/built
burn/burnt/burnt
burst/burst/burst
bust/bust/bust
buy/bought/bought
cast/cast/cast
catch/caught/caught
chide/chid/chid
choose/chose/chosen
clap/clapped/clapped
cleave/cleft/cleft
cling/clung/clung
clothe/clad/clad
come/came/come
cost/cost/cost
creep/crept/crept
crow/crew/crowed
cut/cut/cut
dare/dared/dared
deal/dealt/dealt
dig/dug/dug
dive/dived/dived
do/did/done
draw/drew/drawn
dream/dreamt/dreamt
drink/drank/drunk
drive/drove/driven
dwell/dwelt/dwelt
eat/ate/eaten
fall/fell/fallen
feed/fed/fed
feel/felt/felt
fight/fought/fought
find/found/found
fit/fit/fit
flee/fled/fled
fling/flung/flung
fly/flew/flown
forbid/forbade/forbidden
forecast/forecast/forecast
foresee/foresaw/foreseen
foretell/foretold/foretold
forget/forgot/forgotten
forgive/forgave/forgiven
forsake/forsook/forsaken
freeze/froze/frozen
get/got/got
give/gave/given
go/went/gone
grind/ground/ground
grow/grew/grown
hang/hung/hung
have/had/had
hear/heard/heard
hide/hid/hidden
hit/hit/hit
hold/held/held
hurt/hurt/hurt
inlay/inlaid/inlaid
keep/kept/kept
kneel/knelt/knelt
knit/knit/knit
know/knew/known
lay/laid/laid
lead/led/led
lean/leant/leant
leap/leapt/leapt
learn/learnt/learnt
leave/left/left
lend/lent/lent
let/let/let
lie/lay/lain
lie/lay/lain
light/lit/lit
lose/lost/lost
make/made/made
mean/meant/meant
meet/met/met
melt/melted/molten
mislead/misled/misled
mistake/mistook/mistaken
misunderstand/misunderstood/misunderstood
mow/mowed/mown
overdraw/overdrew/overdrawn
overhear/overheard/overheard
overtake/overtook/overtaken
pay/paid/paid
prove/proved/proven
put/put/put
quit/quit/quit
read/read/read
rid/rid/rid
ride/rode/ridden
ring/rang/rung
rise/rose/risen
rive/rived/riven
run/ran/run
saw/sawed/sawn
say/said/said
see/saw/seen
seek/sought/sought
sell/sold/sold
send/sent/sent
set/set/set
sew/sewed/sewn
shake/shook/shaken
shave/shaved/shaven
shear/shore/shorn
shed/shed/shed
shine/shone/shone
shoe/shod/shod
shoot/shot/shot
show/showed/shown
shrink/shrank/shrunk
shut/shut/shut
sing/sang/sung
sink/sank/sunk
sit/sat/sat
slay/slew/slain
sleep/slept/slept
slide/slid/slid
sling/slung/slung
slink/slunk/slunk
slit/slit/slit
smell/smelt/smelt
sneak/sneaked/sneaked
sow/sowed/sown
speak/spoke/spoken
speed/sped/sped
spell/spelt/spelt
spend/spent/spent
spill/spilt/spilt
spin/span/spun
spit/spat/spat
split/split/split
spoil/spoilt/spoilt
spread/spread/spread
spring/sprang/sprung
stand/stood/stood
steal/stole/stolen
stick/stuck/stuck
sting/stung/stung
stink/stank/stunk
stride/strode/stridden
strike/struck/struck
string/strung/strung
strip/stript/stript
strive/strove/striven
sublet/sublet/sublet
sunburn/sunburned/sunburned
swear/swore/sworn
sweat/sweat/sweat
sweep/swept/swept
swell/swelled/swollen
swim/swam/swum
swing/swung/swung
take/took/taken
teach/taught/taught
tear/tore/torn
tell/told/told
think/thought/thought
thrive/throve/thriven
throw/threw/thrown
thrust/thrust/thrust
tread/trod/trodden
undergo/underwent/undergone
understand/understood/understood
undertake/undertook/undertaken
upset/upset/upset
vex/vext/vext
wake/woke/woken
wear/wore/worn
weave/wove/woven
wed/wed/wed
weep/wept/wept
wet/wet/wet
win/won/won
wind/wound/wound
withdraw/withdrew/withdrawn
withhold/withheld/withheld
withstand/withstood/withstood
wring/wrung/wrung
write/wrote/written
zinc/zinced/zinced